ଲେଖକ ଓ ଲେଖିକା

ବର୍ଣ୍ଣକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ

ମୋଟ୍‍ : ୨୪

ଶ୍ରୀ ଲାଲ ପ୍ରତାପ ନାରାୟଣ ରାୟ
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସେନାପତି
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାୟସିଂ
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଲବଙ୍ଗଲତା ଦେବୀ ବିଦୁଷୀ
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଲବଙ୍ଗଲତା ଦେବୀ
ଆବିର୍ଭାବ :-
ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ
ଆବିର୍ଭାବ :- ୦୩-୧୦-୧୮୮୦
ତିରୋଧାନ :- ୧୮-୦୧-୧୯୬୨ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର
ଆବିର୍ଭାବ :- ୦୯-୧୨-୧୮୮୮
ତିରୋଧାନ :- ୨୪-୦୨-୧୯୫୩ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ
123

Copyright © 2023 Odia Virtual Academy. All rights reserved      Total Visitors-   1

scroll